window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

In gesprek met Martijn Jansen

In gesprek met Martijn Jansen - Azora

In gesprek met ……Martijn Jansen.

In deze serie blogs “in gesprek met…..” laten wij mensen aan het woord die betrokken zijn bij de GOP-Achterhoek. Deze keer spreken we met Martijn Jansen, Operationeel manager Advies- en behandelcentrum bij Azora, in zijn rol als voorzitter Regionale Begeleiding Commissie GOP-Achterhoek.

1. Hoe ben je bij het GOP-concept betrokken geraakt?

Bij de vakgroep psychologen van Azora was een psycholoog met het verzoek om de GZ-opleiding te volgen. Dit verzoek hebben we onderzocht en het bleek dat wij binnen Azora zelf niet konden voldoen aan de opleidingseisen qua diversiteit van werkzaamheden.

Tegelijkertijd bestond deze wens bij onze collega organisatie Marga Klompé en kwam er binnen het ’Olifantenpad’ (een bestuurlijk samenwerkingsverband in de Achterhoek), in dezelfde tijd subsidiegeld beschikbaar, waardoor een en ander ook financieel haalbaar werd.

Samen met Jan Hendriks als inspirator en aanjager is er uiteindelijk in een eerste samenwerking met vier VVT instellingen het GOP vorm en inhoud gegeven.

2. Wat is je rol binnen het GOP?

In eerste instantie was ik als deelnemer bij het GOP betrokken en had ik de rol van vicevoorzitter. Na de eerste fase en het vertrek van de toenmalige voorzitter heb ik in het kader van de continuïteit de rol van voorzitter overgenomen. In mijn rol als voorzitter van de Regionale Begeleiding Commissie (RBC) leid ik de vergaderingen. En zorg ik voor afstemming tussen de penvoerder, de coördinator en de RBC.

We hebben bewust een scheiding gemaakt tussen een RBC en een Regionale Opleiding Commissie (ROC) waaraan de inhoudelijke mensen, zoals p-opleider en werkbegeleiders met elkaar overleggen.

De RBC houdt zich bezig met de beleids- en management kant van het GOP. De leden zijn de managers vanuit de diverse GOP-partners. Wij zijn als leden gemandateerd vanuit onze instelling om besluiten te kunnen nemen.

In de RBC komt nadrukkelijk de samenwerking naar voren binnen de GOP-AH. In het begin lag het penvoerderschap, voorzitterschap en de coördinatie bij Marga Klompé. Nu is dit verdeeld over de verschillende partners. De bestuurlijke verantwoordelijkheid/penvoerderschap ligt bij Marga Klompé. De coördinator is als externe betrokken en de portefeuille financiën wordt door de manager van Sensire bewaakt. Inmiddels gaan we de fase in dat de rol en taken van de coördinator worden overgedragen en worden ingebed in de operationele systemen van de deelnemers. Alles gericht op het verminderen van de kwetsbaarheid.

Ik ben nu een jaar bezig als voorzitter en merk dat er steeds meer samenwerking ontstaat en dat we professionaliseren.

3. Wat is voor jou de meerwaarde van het GOP?

Overstijgend heeft de GOP een meerwaarde voor de samenwerking in de regio. Je trekt intensief met elkaar op, leert elkaar goed kennen en ontwikkeld zo ook een gezamenlijk gedragen visie. We zijn het niet altijd eens, maar we zijn in gesprek en kunnen elkaar ook op andere gebieden makkelijker vinden.

Als ik naar Azora zelf kijk dan heeft het GOP ertoe geleid dat wij nu 3 psychologen in opleiding hebben, een in het tweede jaar en twee in het eerste jaar. Dit betekent dat we eind 2022 zijn uitgebreid van een GZ-psycholoog naar vier. Een substantiële bijdrage aan onze vakgroep.

Ik merk dat de PIOG’s  een ongelooflijk steile leercurve doormaken. Het is echt een bijdrage aan de kwaliteit van onze vakgroep en daarmee aan de zorg voor onze bewoners en cliënten. Ik verwacht ook dat het een positief effect gaat hebben op de organisatie. We krijgen in de ouderenzorg nogal wat complexiteit op ons af de komende jaren, daarbij kan de GZ-psycholoog een belangrijke bijdrage leveren.

Naast deze mooie ontwikkeling zie ik ook dat het traject zwaar is voor de PIOG’s. De opleiding vraagt veel aan inzet en investering en doet zeker een beroep op de balans tussen privé en werk. Voor mij als leidinggevende wordt het door de ontwikkeling die gaande is ook interessant. Door alles wat ze leren hebben ze ook een professionele mening en zijn ze positief kritisch. Ik denk dat dit uiteindelijk een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg.

4. Wat zou je advies zijn aan een nog op te starten GOP?

Realiseer je dat je als instellingen met elkaar een ontwikkelproces aangaat.

Denk goed na wie je erbij wil betrekken als partners en betrek deze er in een zo’n vroeg mogelijk stadium bij. Juist een gezamenlijke start vanaf het begin heeft meerwaarde. Bespreek van te voren hoe de financiering loopt, hoe er tegen werkomstandigheden wordt aangekeken, vanuit welke visie er wordt opgeleid, maak afspraken als een PIOG’s wil overstappen naar een andere GOP-partner enz. We hebben echt wel stevige discussies met elkaar gevoerd over bovenstaande punten.

Wanneer een partner in een traject later aanhaakt moet je heel veel werk met elkaar verzetten om iemand werkelijk aangehaakt te krijgen in de GOP. Door meer tijd te besteden aan de voorverkenningsfase kan je dit voorkomen.

5. Is er iets in het GOP-concept dat je, met de kennis van nu, anders gedaan zou hebben?

Bij de GOP-AH lagen de GOP-rollen van de penvoerder, de praktijkopleider en de voorzitter RBC in eerste instantie allemaal bij een van de partners. Aan toekomstige starters van het GOP zou ik adviseren: verdeel de verschillende rollen binnen het GOP zoveel mogelijk om een gezamenlijk draagvlak en eigenaarschap te creëren. Dat heeft op zich bij ons niet echt een rol gespeeld omdat er veel gezamenlijkheid is in de Achterhoek. Mocht je als startende instelling met de GOP in eerste instantie alle verantwoordelijkheid bij een instelling leggen en je hebt niet zo’n samenwerkingsbereidheid dan is er een risico dat de andere partners heel makkelijk achterover kunnen gaan hangen.

Een ander punt waar ik aan denk is dat we als GOP-AH in een stroomversnelling zijn gekomen doordat we drie extra plaatsen kregen toegewezen. Achteraf zeg ik, we hebben het gered en hebben deze plaatsen kunnen realiseren, maar een geleidelijke weg had er mogelijk toe geleid dat opleidingstrajecten binnen de instelling nog beter geborgd hadden kunnen worden.

6. Wat heb je nodig om het voor jezelf succesvol te houden binnen het GOP?

Zelf ben ik iemand die graag bezig is met ontwikkeling zowel voor mezelf als in processen en organisaties. Ik draag graag bij aan iets nieuws, daarin ben ik de afgelopen 2 jaar goed aan mijn trekken gekomen. Je gaat mee in de waan van de dag en bent met z’n allen oplossingen aan het bedenken. Scherp blijven op de afspraken die je hebt gemaakt en dat alles blijft draaien.

Ik merk nu dat het tijd is dat we zaken gaan borgen voor de toekomst. Hoe kunnen we zaken nog meer borgen en stabiliseren en vanuit gedeeld leiderschap kwetsbaarheid ondervangen?

Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant