Opleidingsconcept

Beschikbaar voor bestuurlijke- en beleidsmatige vertaling

De richting, inrichting en organisatie van een GOP als netwerkgerichte opleidingsorganisatie vraagt om een heldere bestuurlijke koers en een doel- en resultaatgerichte beleidsmatige vertaling. Het conceptualiseren is dan ook een belangrijke fase in het totale GOP-traject.

Het opleidingsconcept van de GOP Achterhoek en de GOP Apeldoorn-Zutphen is uitgewerkt en beschikbaar om, al dan niet onder begeleiding, binnen de eigen (sub)regio bestuurlijk en beleidsmatig te vertalen.

Meer over het GOP-concept

Gezamenlijk als zorgpartners in de regio opleiden aan de hand van het concept Gecombineerde Opleidingsplaats voor Psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog is gebaseerd op anders kijken, anders denken en anders doen in opleiden, leren en ontwikkelen.

Anders denken

Het instellingsbelang maakt plaats voor het regiobelang. De continuïteit van zorg in de regio is een gezamenlijke opgave. Daarin past ook het gezamenlijk vorm en inhoud geven aan het opleiden van ZorgProfessionals. Binnen de GOP gaat het dan om ZorgProfessionals die werkzaam zijn in het beroepsdomein van Medische Zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen.

Regionaal opleiden zorgt ook voor een verrijking van het leerklimaat en biedt de opleideling, hier PIOG (Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog), kansen en mogelijkheden om in verschillende zorgorganisaties leer- en werkervaring op te doen, om zo straks een nog betere keuze te kunnen maken voor de vervolgstappen na afronding van de opleiding.

Bundeling van krachten maakt dat de VVT-sector een sterkere positie kan innemen bij het behartigen van de belangen van de sector, het verdelen van opleidingsplaatsen en de toekenning van Subsidieplaatsen. Hierbij is het verdelingsmodel meer toegespitst op de Ouderenzorg. De toekenning van subsidies is gebaseerd op toekomstige behoefte en wordt niet meer (alleen) bepaald op basis van historische opleidingsvolumes.

 Anders kijken

De kracht van samenwerking en samen handen en voeten geven aan opleiden, leren en ontwikkelen is veel groter dan het eigenstandig in de lucht houden van een opleidingserkenning.

Natuurlijk zijn er altijd wel enkele zorgorganisaties die met gemak op eigen kracht kunnen blijven opleiden. En daarmee eigenlijk ook geen omkijken hebben naar anderen dan zichzelf. Maar de kracht van een lerende regio is veel groter en maakt iedereen beter.

De opleidingsfunctie is van cruciaal belang voor kwaliteitsimpulsen, vernieuwing en innovatie en alleen daarom al zou iedere organisatie direct of indirect betrokken moeten zijn/worden bij opleiden, leren en ontwikkelen van ZorgProfessionals binnen het medische zorgdomein.

De opleiding meer willen gaan zien als een leerreis met leerstations? Dat kunnen we bewerkstelligen met het ‘concept’ GOP.

anders_doen
 Anders doen

Het samen vorm en inhoud geven aan opleiden, leren en ontwikkelen in een GOP vraagt om een herijking van de samenwerking op weg naar nieuwe structuren. Netwerk organiseren doet zijn intrede en brengt geheel nieuwe ontwerpprincipes met zich mee.

Van netwerkbesturen tot netwerkgovernance en van netwerkleiderschap tot netwerk-samenwerking. Een manier van werken waarbij het maatschappelijke belang als drijfveer in alles voorop staat en ruimte maakt voor onnodige concurrentie en/of disfunctionele competitie.

Anders doen met het ‘concept’ GOP is samen volwassen worden in samenwerken en samen werken aan een ‘nieuwe tijd’ die ons tegemoet komt.

ASCIE ANDERS werkt samen met LOCUM CONSULT en haar opdrachtgevers steeds weer aan nieuwe concepten die een sprong in de tijd mogelijk maakt en waarin de deelnemers samen werken aan Toekomstdenken als kerncompetentie, ook binnen een GOP.